Naslov projekta: „Industrijska simbioza inovativna strategija za održivost poslovanja socijalnih preduzetnica“
Alijas: MREŽA INDUSTRIJSKE SOLIDARNE SIMBIOZE
Akronim: MISS
Vrsta: Izazov /Inovatorska akcija – Cirkularna ekonomija za resursnu efikasnost i industrijsku simbiozu
Nosilac projekta: Zavičaj u tegli – Medveđa
Koordinator projekta: BIO IDEA za održivi razvoj

Uključeni partneri:
“Zavičaj u tegli“ preduzetnička radionica vl.Jelena Miletić iz Medveđe (prerada voća i povrća) ženska preduzetnička inicijativa koja želi da se održi na tržištu iako je lokalna zajednica u kojoj posluje proglašena devastiranom. Resursi sa kojima raspolaže su iznad resursa lokalne zajednice jer je direktno vezana sa dva porodična seoska gazdinstva koja raspolažu obradivim površinama na kojima se uzgaja paprika, šumom i otkupnom stanicom.

Mreža radionica „Socijalna franšiza BIO IDEA sapuni“ formirana je 2015. godine sa ciljem umrežavanja ženskih socijalnih radionica i socijalnih zadruga kako bi se iz ograničenih resursa postigli maksimalni rezultati radi održivosti poslovanja. Registrovana je kao udruženje građana što joj omogućava i društveni uticaj posebno u oblasti cirkularne ekonomije i socijalnog preduzetništva kroz sprovođenje više od 20 projekata u ovoj oblasti. Organizacija je, od strane UNDP-a, MZŽS i GEF-a, proglašena za organizaciju sa najviše uticaja u lokalnoj zajednici kada su u pitanju klimatske promene. Organizacija raspolaže sa ljudskim kapitalom, koji formira projektne timove koji mogu da svojim stručnim znanjima odgovore na izazove vođenja projekata.

Institut za opštu i fizičku hemiju Beograd je naučno istraživačka organizacija sa kojom BIO IDEA sarađuje od osnivanja. Ova organizacija svojim kadrovima i iskustvom garantuje inovacije koje se sprovode u okviru poboljšanja kvaliteta novih proizvoda, kontroliše tehnološke postupke i recepture novih proizvoda.

Fakultet za preduzetništvo Univerziteta Union Nikola Tesla sarađuje sa BIO IDEOM već tri godine, a saradnja sa dekanom fakulteta dr. Aleksandrom Gračancem nastala je u okviru saradnje sa PKS kada je dr. Gračanac vodio sektor za mala i srednja preduzeća posebno se zalažući za razvoj klastera, čiji je model veoma blizak industrijskoj simbiozi.

JKP OBNOVA iz Medveđe je komunalno preduzeće koje je na teritoriji opštine Medveđa zaduženo za poslove saniranja divljih deponija, ali ne i za sakupljanje komunalnog otpada. Ovim projektom želimo da podignemo kapacitete ovog preduzeća radi mogućnosti rešenja problema deponija bio-otpada od paprika.