Cirkularno preduzetništvo igra centralnu ulogu u cirkularnoj ekonomiji jer je to pristup koji promoviše inovativne modele proizvodnje i potrošnje koji minimiziraju otpad i koriste resurse na održiv način. Cirkularna ekonomija, s druge strane, podrazumeva sistemski pristup koji promoviše kružni tok materijala i resursa, odnosno sistem zasnovan na principu „sve što se proizvodi, koristi i odbacuje treba da ima vrednost i da se ponovo koristi“. Kružno /cirkularno preduzetništvo je ključni faktor u realizaciji ovog sistema, jer stvara nove poslovne modele koji su usmereni na korišćenje resursa na održiv način i stvaranje dodatne vrednosti iz postojećih materijala i resursa. To se može postići na različite načine, kao što je korišćenje recikliranih materijala u proizvodnji, dizajniranje proizvoda za ponovnu upotrebu i popravku ili uspostavljanjem sistema upravljanja otpadom.
Industrijska simbioza je jedan od načina uspostavljanja sistema upravljanja otpadom i veoma koristan alat cirkularnog preduzetništva. Industrijska simbioza podrazumeva povezivanje različitih industrijskih procesa i materijalnih tokova u cilju efikasnijeg korišćenja resursa i minimiziranja otpada. Na ovaj način je moguće koristiti otpad iz jednog proizvodnog procesa kao sirovinu u drugom procesu, čime se smanjuje količina otpada koji se odbacuje i umesto toga stvara se dodatna vrednost. Stoga je cirkularno preduzetništvo neophodan deo cirkularne ekonomije, jer podstiče razvoj inovativnih poslovnih modela i procesa, među kojima je projekat industrijske simbioze MISS, koji pomažu u smanjenju rasipanja, efikasnijem korišćenju resursa i socijalnoj inkluziji, što su postavljeni ciljevi cirkularne ekonomije, koji treba da doprinesu pravednoj i inkluzivnoj tranziciji ka klimatskoj neutralnosti.

Žene su sve više uključene u cirkularno preduzetništvo, posebno u ruralnim sredinama, gde imaju priliku da iskoriste lokalne resurse i smanje otpad kroz inovativne poslovne modele. Na primer, žene na selu mogu da iskoriste preostali bio-otpad od prerade voća i povrća za proizvodnju prirodne kozmetike i sapuna, koji mogu da se prodaju na lokalnim i svetskim tržištima.
Žensko cirkularno preduzetništvo podrazumeva i inkluzivnost, s obzirom na to da se ženama pruža mogućnost da se aktivno uključe u procese održive proizvodnje i upravljanja životnom sredinom, kao i da grade svoje karijere i biznise u ovom sektoru. Ovaj pristup ima za cilj da promoviše nezavisnost i osnaživanje žena u ovoj oblasti, kao i da pomogne u izgradnji društva koje poštuje rodnu ravnopravnost. Na ovom nivou možemo napraviti vezu između ženskog cirkularnog preduzetništva i savremenog ekofeminizma, što se ogleda u njihovoj zajedničkoj borbi za ekološku održivost i rodnu ravnopravnost. Ekofeminizam se zasniva na ideji da se sistemski problemi vezani za klimatske promene i degradaciju životne sredine ne mogu rešiti bez uvažavanja i uključivanja žena u procese donošenja odluka i aktivizma u ovoj oblasti.

Postoji mnogo načina na koje žene mogu koristiti eko-preduzetništvo za svoja mala preduzeća. Evo nekoliko koraka koje bi mogle da iskoriste da započnu svoje ekološke preduzetničke poduhvate:

1. Identifikujte svoju strast: Prvi korak u pokretanju preduzetničkog poduhvata u sferi životne sredine je da identifikujete svoju strast. Razmislite o tome šta vas zanima i šta vas pokreće kada je u pitanju zaštita životne sredine. Da li vas zanima proizvodnja organske hrane, prirodne kozmetike i sapuna, upcicling, reciklaža ili nešto treće? Pronalaženje svoje strasti pomoći će vam da se fokusirate na posao koji želite da započnete.

2. Istražite tržište: Kada pronađete svoju strast, sledeći korak je istraživanje tržišta. Proučite trendove u ekološkom preduzetništvu i identifikujte mogućnosti da započnete svoj posao. Razmislite ko je vaša ciljna grupa i kako ćete promovisati svoj proizvod ili uslugu.

3. Kreirajte poslovni plan: Kada imate ideju o tome šta želite da radite i kakvu priliku vidite, sledeći korak je kreiranje poslovnog plana. U poslovnom planu treba da definišete svoj proizvod ili uslugu, ciljnu grupu, procenu troškova i prihoda, kao i način na koji ćete promovisati svoje poslovanje.

4. Pronađite podršku: Pronalaženje podrške može biti od velike pomoći, posebno ako tek počinjete. Potražite savet od drugih preduzetnika, pridružite se eko-preduzetničkim grupama. PRIDRUŽITE SE MISS -icama. U našoj MISS mreži možete ponuditi svoje proizvode/usluge drugim preduzetnicima kroz mrežu IS. Može biti korisno za deljenje resursa i znanja, kao i za zajedničku promociju vaših proizvoda/usluga.

5. Koristite društvene mreže i onlajn platforme: Koristite društvene mreže i onlajn platforme da promovišete svoj proizvod ili uslugu. Koristite platformu MISS, to će vam pomoći da proširite svoju mrežu kupaca i povećate svoju vidljivost na tržištu.

6. Nastavite da učite i razvijate se: Kontinuirano učenje i razvoj su ključni za uspešno poslovanje. Dajte sve od sebe da budete u toku sa najnovijim trendovima i tehnologijama u svojoj oblasti i primenite ih u svom poslovanju.

7. Besplatno koristite IS UČIONICU u okviru platforme MISS,gde možete naći odgovore i mentorstva koji će vam pomoći da prevaziđete poslovne izazove.
Ovi koraci vam mogu pomoći da započnete svoj ekološki preduzetnički poduhvat. Važno je zapamtiti da je preduzetništvo proces koji zahteva trud, strpljenje i upornost, ali takođe može biti veoma nagrađujući i ispunjavajući kada se uspešno realizuje.