Udruženje BIO IDEA za održivi razvoj je nastalo od neformalne grupe žena koje su se angažovale u sferi socijalne ekonomije još od 2011. Tokom rada udruženje se postepeno i profilisalo tako da je 2015. prilikom registracije u APR-u prijavljena oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja u kojoj pokreću aktivnosti, ostvaruju rezultate . Bio Idea u osnovi svojih aktivnosti polazi od ekoloških principa i podstiče pozitivne promene u društvu kroz praktične edukacije i umrežavanje radi unapređivanja malih preduzetničkih inicijativa u procesu tranzicije ka klimatskoj neutralnosti.

Na ovim principima Bio Idea je razvila i svojevrsnu ekološku socijalnu franšizu kao održiv poslovni model koji je namenjen osetljivim grupama građana koji su u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Franšiza se sastoji od matične radionice u Beogradu i malih radionica, za proizvodnju ekoloških sapuna i prirodne kozmetike, pri seoskim gazdinstvima, zanatskim radionicama ili institucijama socijalne zaštite.

Naši ciljevi su: razvoj inovativnih mehanizama socijalnog preduzetništva, kojim se iz ograničenih resursa stvara maksimalna vrednost, i ekonomsko osnaženje ranjivih grupa koje im omogućava uticaj na zajednicu a time i trajno poboljšanje njihovog položaja u društvu. Ciljeve ostvarujemo kroz programe neformalnog obrazovanja ugroženih grupa, te njihovog umrežavanja radi zajedničkog nastupa na tržištu i postizanja održivosti njihovih radionica. Na taj način doprinosimo razvoju socijalnog preduzetništva u oblasti cirkularne ekonomije, kao sastavnog dela ekonomije održivog razvoja, koja ne ugrožava životnu sredinu a omogućava uspostavljanje društvene kohezije i boljeg, pravednijeg, života za sve članove zajednice.

Ostvarena su mnogobrojna partnerstva , kroz koja se nastoji delovati u lokalnim zajednicama gde se nalaze franšizne radionice tako da možemo uticati na razvoj svake posebne lokalne zajednice. Preko Udruženja povezujemo socijalne sa ekonomskim i ekološkim ciljevima u skladu sa osnovnim ciljem Udruženja BIO IDEA – ODRŽIVIM RAZVOJEM.